pstest.amu.kz

Система психометрического тестирования

Тіркелу | Регистрация
Логин максимум, до 8 символов! *:
Құпия сөз | Пароль*:
Құпия сөзді қайталау | повторите пароль*:
E-mail*:
Атыңыз | Имя*:
Тегіңіз | Фамилия*:
Әкеңіздің аты | Отчество:
ЖСН/ИИН: *
Ұялы телефон | Моб. телефон:*
WhatsApp:
Тіл таңдаңыз (тест) | Выберите язык (тест) : *
Тест өту уақытын таңдаңыз | Выберите дата тестирование : *
ҰБТ сертификатының ТЖК | ИКТ сертификата ЕНТ:


Білім беру бағдарламалары бойынша
По образовательным программам *

Мені психометриялық тест түріндегі арнаулы емтиханға қатыстыруынызды сұраймын
Прошу разрешить мне сдачу психометричсекого тестирования

   * Мен таңдаған пәндер ХИМИЯ және БИОЛОГИЯ екенін растаймын (шарттармен келісемін)
* Я подтверждаю профилирующие дисциплины ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ (согласен(а) с условиями)


   Мен қашықтықтан оқыту технологиясы, жеделдетілген оқу формасына түскім келеді. Колледжден кейін немесе ЖОО-нан кейін түсушілер үшін.
(ЕСКЕРТУ: Егер сіз мектеп бітірушісі болсаңыз БЕЛГІЛЕМЕҢІЗ!)
Я хочу поступить на ускоренную форму обучения с применением дистанционных технологий. Для поступающих после колледжа или ВУЗа.
(ВНИМАНИЕ: Если вы выпускник школы, пожалуйста НЕ ОТМЕТЬТЕ!)

* - міндетті толтыру жолдары! обязательное поле для заполнения!

Приемная комиссия, телефон: 8 7172 539512

««« Кері қайту | Назад